1000-tals av kända brands
Obegränsad returrätt
Gratis leverans

Integritetspolicy för GOGIFT A/S

1

Introduktion

1.1

Denna integritetspolicy beskriver GoGift AB (”GoGift”) verksamhet online för att samla in personuppgifter relaterade till den här webbplatsen och vårt utbud av produkter och tjänster tillhandahållna för dig och din allmänna användning av våra hemsidor, inklusive BenefitClub och GoGift Shop, både som konsument och som anställd hos en av våra samarbetspartners och kunder

2

Personuppgiftsansvarig

2.1

GoGift, Mosedalvej 14 2500 Valby är den personuppgiftsansvarige (härefter “vi”, “oss” eller “vår”). Det innebär att vi är ansvariga för dina personuppgifter.

3

Syfte med att samla in personuppgifter samt rättslig grund

3.1

Vi kommer att säkerställa att dina personuppgifter samlas in och behandlas endast i samband med ett av följande syften:

(a)

för att underlätta leveransen av produkter och/eller tjänster beställda av dig;

(b)

för att svara på dina frågor och klagomål;

(c)

för att meddela dig förändringar av våra tjänster;

(d)

för att skicka dig direkt marknadsföring samt att ge dig information om de produkter och tjänster som du tidigare köpt från oss, eller du har bett om och för att du kan delta i tävlingar eller kampanjer.

(e)

för att förhindra missbruk och svindel

(f)

för att hjälpa oss att förbättra våra webbplatser, produkter och tjänster;

(g)

för att spara personuppgifter i den utsträckning som krävs för att följa redovisningslagen, konsumentavtalslagen och andra lagliga skyldigheter som GoGift kan ha.

3.2

Vår rättsliga grund för behandlingen är:

(a)

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal som du är part i samband med de ändamål som beskrivs i avsnitt 3.1 a-c;

(b)

Behandlingen baseras på det samtycke till marknadsföringen du ger i samband ändamålen som beskrivs i avsnitt 3.1 d. Om grunden för behandlingen är ditt samtycke: så har du rätt att återkalla ditt samtycke.

(c)

Behandlingen är nödvändig för att GoGift ska kunna utöva sina legitima intressen, särskilt för att förbättra användarupplevelse och säkerhet för de ändamål som anges i punkt 3.1 e-f.

(d)

Behandlingen är nödvändig för att följa en lagstadgad skyldighet för GoGift för de ändamål som anges i avsnitt 3.1g.

3.3

Vi behåller dina personuppgifter under följande tidsperiod

(a)

Upp till sju (7) år från köpet av gåvan eller presentkortet hos oss. Detta för att kunna dokumentera överensstämmelse med redovisningslagen och konsumentavtalslagen.

(b)

Om du ångrar ditt samtycke tar vi bort din personliga information från våra marknadsföringslistor.

4

Vilka slags personuppgifter används

4.1

Vi kommer att använda och lagra identifierbara personuppgifter, såsom ditt namn, din adress, ditt telefonnummer, din e-postadress, finansiella uppgifter och kontokortsinformation, IP-adresser eller andra identifierbara personuppgifter som frivilligt lämnas av dig när du använder den här webbplatsen.

5

Dina rättigheter

5.1

Om du har några frågor angående vår behandling av dina personuppgifter, kan du kontakta oss genom att använda dig av kontaktuppgifterna som finns nedan i avsnitt 10.

5.2

Du kan när som helst begära tillgång till dina personuppgifter samt begära att felaktiga personuppgifter rättas, tas bort eller ändras genom att använda dig av kontaktuppgifterna som finns nedan i avsnitt 10. Du kan också begära begränsning, dataportabilitet eller syfte av oss som behandlar dina uppgifter.

5.3

Om du har några klagomål över vår behandling av dina personuppgifter, kan du kontakta Datainspektionen.

6

Minderårigas personuppgifter

6.1

Vi behandlar endast personuppgifter på barn under 13 år om det är en vuxen användare som beställer gåvan eller presentkortet till barnet i de tillfällen informationen endast används för att leverera presentkortet.

7

Överföring av personuppgifter

7.1

Vi kan avslöja personuppgifter till dotter- eller partnerföretag, såväl som till yrkesverksamma rådgivare i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

7.2

Våra anställda, agenter, affärspartner, försäljare och/eller leverantörer kan få tillgång till dina personuppgifter på en begränsad men nödvändig grund för att leverera en tjänst till oss eller för att göra det möjligt för dem att agera på dina vägnar i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

7.3

Vi förbehåller oss rättigheten att avslöja all information som behövs för att uppfylla alla lagar, förordningar eller rättsliga krav för att genomföra utredningar om kundklagomål eller möjligt brytande av lagen; för att skydda sekretessen på vår webbplats; för att fullfölja dina krav eller för att samarbeta i någon rättslig utredning.

7.4

Överföring av personuppgifter genomförs i förenlighet med rättsliga krav, inklusive att innefatta lämpligt databehandlingsavtal med våra personuppgiftsbiträden, för att säkerställa att personuppgifterna inte behandlas i något annat syfte än det/de tydligt fastställda och för att säkerställa adekvata säkerhetsåtgärder.

7.5

De personuppgifter som vi samlar in från dig kan komma att överföras till eller lagras på en plats utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (“EES”), herunder til USA i henhold til EU-US Privacy Shield. Om personuppgifter överförs utanför EES säkerställer vi adekvata säkerhetsnivåer genom att överföra till länder som har godkänts av EU-kommissionen för att ha adekvata nivåer av skydd, eller genom att vi ingår avtal mellan oss och den icke-EES-enhet som mottar personuppgifterna.

8

Säkerställa dina personuppgifter

8.1

Vi säkerställer att lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder finns på plats för att skydda personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust eller modifiering samt mot obehörigt avslöjande, missbruk eller på annat sätt behandlas i strid med gällande lagstiftning om uppgiftsskydd.

9

Uppdateringar av denna integritetspolicy

9.1

Vi kommer att hålla denna integritetspolicy uppdaterad och vi förbehåller oss rättigheten att när som helst ändra denna integritetspolicy utan föregående meddelande. På motsvarande sätt uppmanar vi dig att besöka denna integritetspolicy regelbundet för att säkerställa att du alltid är fullt medveten om dess innehåll. Alla förändringar kommer att träda i kraft omedelbart efter att de har postats på denna webbplats. Din fortsatta tillgång till, surfande på eller annan användning av denna webbplats utgör ditt medgivande till vår integritetspolicy.

10

Kontaktuppgifter

10.1

Såtillvida du önskar att begära insikt, rättelse, utöva din rätta att bli glömd, få din data raderad, opponera eller din rätt till portabilitet (dvs att få ett utdrag av din data), eller klaga över behandlingen av dina personuppgifter kan du använda dig av:

(a)

https://privacy.nordiskfilm.com